Loading..

Wybrany produkt został dodany do koszyka.Mój koszyk (0)

Twój koszyk jest pusty :(

Tuesday, March 19, 2019

regulamin

System zamówień „HelloPanel” dostępny pod adresem www.hellopanel.pl, prowadzony jest przez firmę PROGIPS Sp. z o.o.., wpisaną Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym 0000430853  NIP: 637-21-91-324, Regon: 122652610, Kapitał zakładowy 6000 zł. Siedziba firmy znajduje się w Olkuszu, przy ul. Zagaje 5A

 

 1. Firma PROGIPS Sp. z o.o. (zwana dalej Sprzedawcą) prowadzi przyjmowanie zamówień za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać za pomocą mechanizmów systemu „HelloPanel” dostępnych na stronach http://www.hellopanel.pl
 2. Dla zapewnienia prawidłowości działania systemu zamówień, klient powiniem posługiwać się możliwie najnowszą wersją jednej z ogólnodostępnych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą tzw "ciasteczek" (ang. cookies) oraz obsługą języka javascript.
 3. Sprzedawca specjalizuje się w sprzedaży artykułów dekoracyjnych w tym między innymi ściennych paneli dekoracyjnych, sztukaterii gipsowej, farb, fasadowych elementów oraz materiałów do ich montażu.
 4. Wszystkie produkty oferowane na stronach internetowych Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wyprodukowane.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.
 7. Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK wg warunków zawartych w umowie między Sprzedawcą a firmą OPEK. Koszty przesyłki, określone i wyszczególnione w formularzu zamówienia, doliczane są do faktury za towar. Ryzyko za prawidłową dostawę ponosi Sprzedawca, wszelkie nieprawidłowości wynikające z winy przewoźnika (opóźnienia, uszkodzenia, itd.) oraz reklamacje będzie realizować Sprzedawca.
 8. Ze względu na różnice w czasie produkcji lub sposobie dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku Zamawiającemu zostanie przedstawiona indywidualna propozycja dostawy na warunkach wynikających z konkretnego zamówienia. Po wybraniu przez Zamawiającego jednej z opcji Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.
 9. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przedpłata – płatność przelewem na wskazane konto przed dokonaniem wysyłki zamówienia.
  • Za pobraniem (zamówienia o wartości do 2500 zł) - płatność pobierana przez kuriera przy dostawie towaru.
  • Płatności elektroniczne transferuj.pl – płatności kartą płatniczą.
 10. Jeżeli Zamawiający wybierze sposób płatności "Przedpłata" lub "Płatności elektroniczne transferuj.pl" i nie zrealizuje złożonego przez siebie zamówienia poprzez dokonanie płatności w ciągu 14 dni od daty wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – wówczas zamówienie zostaje anulowane.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Produkty oferowane przez Sprzedającego wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami norm ISO i poddawane są szczegółowym kontrolom jakości. Każdy produkt posiada gwarancję producenta, której okres wynosi 1 rok. Szczegółowe warunki gwarancji przedstawiane są indywidualnie na życzenie Klienta.
 13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umowa zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określonej w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi firmy Sprzedawcy o tym fakcie. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-557 kodeksu Cywilnego.
 14. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynie, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do magazynu Sprzedawcy. Jeżeli nie będzie to możliwe Sprzedawca zaproponuje Nabywcy zwrot równowartości ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w magazynie towar o podobnych parametrach.
 15. W przypadku, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu deklaracja wartości, ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklaracje wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane na nasz magazyn.
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 pkt 2, w terminie do 10 dni od otrzymania zamówionego towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W sytuacji kiedy Konsument złoży zamówienie na towar o właściwościach przez Niego określonych prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone (Ustawa z dnia 2 marca 2002 r. Art. 10 Ust. 3 pkt 4). Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. W ciągu 3 dni roboczych Sprzedawca dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane listem priorytetowym do Klienta, który następnie odsyła podpisaną kopię faktury na adres: PROGIPS  Sp. z o.o.  ul. Zagaje 5A, 32-300 Olkusz. Po jej otrzymaniu Sprzedawca dokona w ciągu 7 dni roboczych zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 17. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sprzedawca wysyła towar na swoje ryzyko wyłącznie firmą OPEK, z którą posiada podpisaną umowę współpracy. Klient decydując się na odbiór przesyłki inną firmą kurierska niż OPEK bądź firmą OPEK, ale w ramach własnej umowy, przejmuje ryzyko transportu na siebie, a co za tym idzie będzie dochodził ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.
 18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sprzedawcy mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach firmy, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. W odpowiedzi na złożone zamówienie Klient otrzymuje automatycznie generowane podsumowanie i potwierdzenie złożenia zamówienia. Po dokonaniu zapłaty wybranym przez Nabywcę sposobem zapłaty, Dział Handlowy przesyła Nabywcy potwierdzenie złożenia zamówienia następnie Sprzedawca przystępuje do realizowania zamówienia. Dopiero informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla obydwu stron. Potwierdzenie zamówienia może odbiegać merytorycznie od treści prezentowanych w opisie produktu na stronach www.hellopanel.pl. Moment zawarcia umowy – kupna sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 19. Zespół „HelloPanel” dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie internetowej produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę w wyniku zmian w procesie produkcji danego wyrobu. Nie uwzględnia się reklamacji wynikających z błędnych interpretacji parametrów podanych w opisach produktów. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość technicznych zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
 20. Ze względu na właściwości fizyczne oferowanych produktów, przedstawione zdjęcia produktów mogą odbiegać od oryginałów.
 21. W odniesieniu do danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień w systemie zamówień HelloPanel, firma PROGIPS Sp. z o.o. spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do zbioru danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji zamówień, informujemy, że proces rejestracyjny jest w toku. Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe  zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. W ządnym wypadku zarejestorwane dane osobowe w serwisie HelloPanel nie są przekazywane do firm/osób trzecich nie związanych z realizacją składanych przez użytkowników  zamówień.


Regulamin w obecnej treści obowiązuje od 3.04.2013

Góra